Ali KHAMRAEV
Али ХАМРАЕВ
Ali KHAMRAEV
1966  
Les Cigognes blanches, blanches
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Белые, белые аисты

 

 Belye, belye aisty

 Belye, belye aisty

 
Réalisation : Ali KHAMRAEV (Али ХАМРАЕВ)
Scénario : Ali KHAMRAEV (Али ХАМРАЕВ)