Galina YEVTUSHENKO
Галина ЕВТУШЕНКО
Galina EVTOUCHENKO
1998  
Tebe, Gospodi!
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Тебе, Господи!

 

 A toi, Mon Dieu

 Tebe, Gospodi!

 
Directed by : Galina YEVTUSHENKO (Галина ЕВТУШЕНКО)