Production designer
 
 
 
Yevgeniya KISETSKAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Евгения ЛИСЕЦКАЯ
Evguenia KISSETSKAIA
Filmography (extracts)
 
Production designer
1989 - Different (Иной) by Sergey MASLOBOYSHCHIKOV [fiction, 19 mn]