Producer
 
 
 
Vasili SHILNIKOV.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий ШИЛЬНИКОВ
Vassili CHILNIKOV
Filmography (extracts)
 
Producer
2013 - Another year (Еще один год) by Oxana BYCHKOVA [fiction, 107 mn]