Pyotr CHARDYNIN
Пётр ЧАРДЫНИН
Piotr TCHARDYNINE
1914  
Tsyganskie romansy
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Цыганские романсы

 

 Tsyganskie romansy

 Romances tsiganes

 
Directed by : Pyotr CHARDYNIN (Пётр ЧАРДЫНИН)