Actress
 
 
 
Aliman ZHANKOROZOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алиман ЖАНКОРОЗОВА
Aliman JANKOROZOVA
From filmography
 
Actress
1984 - Potomok byelovo barsa (Потомок белого барса) by Tolomush OKEYEV [fiction, 137 mn]
1968 - Djamilya (Джамиля) by Irina POPLAVSKAYA [fiction, 83 mn]
1966 - Nebo nashego dyetstva (Небо нашего детства) by Tolomush OKEYEV [fiction, 79 mn]