12th DOCUMENTAMADRID
Madrid (Spain) - 30 April 2015 - 10 May 2015
http://www.documentamadrid.com/en
2015
Russian films
Documentaries
Razgovor, 2015

(Разговор)


Anastasia NOVIKOVA
(Анастасия НОВИКОВА)

Anastasia NOVIKOVA
Den pobedy, 2013

(День победы)


Alina RUDNITSKAYA
(Алина РУДНИЦКАЯ)

Alina RUDNITSKAYA