38th Torino Film Festival
Turin (Italy) - 20 November 2020 - 28 November 2020
http://www.torinofilmfest.org/ ...
Russian films
 
Gunda
Gunda, 2020

(Гунда)


Viktor KOSSAKOVSKY
(Виктор КОСАКОВСКИЙ)

Viktor KOSSAKOVSKY
Mama, ya podruzhilas s prisrakami
Mama, ya podruzhilas s prisrakami, 2020

(Мама, я подружилась с призраками)


Sasha VORONOV
(Саша ВОРОНОВ)

Sasha VORONOV
My sister's Mercy, 2020

(My sister's Mercy)


Vladimir KOPTSEV
(Владимир КОПЦЕВ)

Vladimir KOPTSEV

Other films
- UN BRINDISI GEORGIANO GIULIANO FRATINI, ITALIA/RUSSIA, 2020, 15’