Yakov SEGUEL
Яков СЕГЕЛЬ
Yakov SEGEL
1983  
Je vous attendrai
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Я вас дождусь

 

 Ya vas dozhdus

 Ya vas dozhdus

 
Réalisation : Yakov SEGUEL (Яков СЕГЕЛЬ)
Scénario : Yakov SEGUEL (Яков СЕГЕЛЬ)