Sergueï ACHKENAZI
Сергей АШКЕНАЗИ
Sergey ASHKENAZI
URSS, 1990  
La Femme otage
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Заложница

 

 Zalozhnitsa

 Zalozhnitsa

 
Réalisation : Sergueï ACHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)
Scénario : Sergueï ACHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)