Yevgeni SHERSTOBITOV
Евгений ШЕРСТОБИТОВ
Evgueni CHERSTOBITOV
1964  
Skazka o machishe-kibalchishe
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Сказка о мальчише-кибальчише

 

 Conte du Garçon-Kibaltchiche

 Skazka o machishe-kibalchishe

 
Directed by : Yevgeni SHERSTOBITOV (Евгений ШЕРСТОБИТОВ)
Cinematography : Mikhail BELIKOV (Михаил БЕЛИКОВ)