Lev KULIDZHANOV
Лев КУЛИДЖАНОВ
Lev KOULIDJANOV
1980  
Karl Marx. Molodye gody
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Карл Маркс . Молодые годы

 

 Karl Marx. Molodye gody

 Karl Marx. La jeunesse

 
Directed by : Lev KULIDZHANOV (Лев КУЛИДЖАНОВ)
 
Cast
Oleg STRIZHENOV (Олег СТРИЖЕНОВ)
 
Cinematography : Vadim YUSOV (Вадим ЮСОВ)