Ali KHAMRAEV
Али ХАМРАЕВ
Ali KHAMRAEV
1979, 91mn 
Colour, fiction
Telokhranitel
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Телохранитель

 

 Telokhranitel

 Garde du corps

 
Directed by : Ali KHAMRAEV (Али ХАМРАЕВ)
Writing credits : Ali KHAMRAEV (Али ХАМРАЕВ)
Cinematography : Leonid KALASHNIKOV (Леонид КАЛАШНИКОВ)