Yulia SOLNTSEVA
Юлия СОЛНЦЕВА
Youlia SOLNTSEVA
USSR, 1940  
documentary
Bukovina - zemlya ukrainskaya
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Буковина - земля украинская

 

 Bukovina - zemlya ukrainskaya

 Boukovina - terre ukrainienne

 
Directed by : Yulia SOLNTSEVA (Юлия СОЛНЦЕВА)